അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Monday, October 18, 2010

പ്രണയം...

ഈ നേര്‍ത്ത മധുരമാം സുഖമോ പ്രണയം
എന്നില്‍ നിറയുന്ന കവിതയോ പ്രണയം
അറിയാത്തതെന്തോ അണയുന്നതോ പ്രണയം
കൊതിതീരാത്ത പാലമൃതോ പ്രണയം

കനവുകല്‍ക്കേഴുവര്‍ണങ്ങള്‍ നല്‍കി പ്രണയം
ഹൃദയ മിടിപ്പിനു താളമേകീ പ്രണയം
ഓരോരോ മാത്രയില്‍ പുതുപുളകമീ പ്രണയം
കാലത്തിനൊത്തോട്ടും മാറാത്ത പ്രണയം


പുലരിയില്‍ പൂക്കളാല്‍ തലോടുന്ന പ്രണയം
രാവിന്റെ മാറിലെ താരാട്ടായ് പ്രണയം
ജീവിതരാഗത്തിന്‍ താളമായ് പ്രണയം
ജീവനില്‍ ജീവന്‍ ലയിക്കും പ്രണയം

No comments:

Post a Comment