അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Thursday, June 17, 2010

പ്രണയപൂക്കാലംഇളം കാറ്റായി വന്നു നീ... കുളിര്‍മഴയായ് പെയ്തു നീ ...
ഏകാന്തമീ താഴ്വരയില്‍ കുളിരുമായി.. നീ പെയ്തിറങ്ങി.. എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍
കാറ്റിന്റെ കുസൃതിയില്‍ ഉലയും പൂവീതലായ് ഞാന്‍
മഴത്തുള്ളികള്‍ എന്‍ മനസ്സില്‍ മഴവില്ല് തീര്‍ത്തു
ആ കുളിരില്‍ തണുത്ത്തതെന്‍ വിരഹതാപം
ആ മഴയില്‍ കിളിര്‍ത്തതെന്‍ സ്വപ്ന കാവ്യം …
അതില്‍ നാമിരുവരും ഒരുമിച്ചു പാടി ..

എന്‍ ഹൃദയത്താളുകളില്‍ നീ നിന്‍ പ്രണയമെഴുതി
ആ മഴവില്ലിലെ സപ്തവര്‍ണങ്ങള്‍ നിന്‍ പ്രേമഗാനതിന്‍ സ്വരങ്ങലായ്

എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍ പ്രണയപുഷ്പങ്ങള്‍ വിരിഞ്ഞു...
ഈ താഴ്‌വരയില്‍ പ്രണയപൂക്കാലം... ഇന്ന് പ്രണയപൂക്കാലം..

ഇളം കാറ്റായി വന്നു നീ... കുളിര്‍മഴയായ് പെയ്തു നീ ...

ഏകാന്തമീ താഴ്വരയില്‍ കുളിരുമായി.. നീ പെയ്തിറങ്ങി.. എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍

2 comments: