അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Thursday, June 17, 2010

പ്രാണനില്‍...


പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.
വിറയാര്‍ന്ന ചൊടികളാല്‍,കൂംബിയ മിഴികളാല്‍,
അലിഞ്ഞൂ നീ,എന്‍ അനുരാഗത്തില്‍..
ഈ മഴയില്‍,കുളിര്‍ മഴയില്‍.

അന്നൊരു നാളില്‍.. ഇടവഴിയില്‍..കരിവള കിലുക്കി നീ നിന്നതല്ലെ..
നിന്‍ ആത്മരാഗം എന്നോടു ചൊല്ലാതെ നാണിച്ചു നീ ഓടി മറഞ്ഞതല്ലെ..
എങ്കിലും എന്‍ മനം കാത്തു കാത്തിരുന്നു ഈ കരലാളന നിമിഷത്തിനായ്..ഈ നിമിഷത്തിനായ്..

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.

ഇനി നിന്‍ പ്രണയത്തിന്‍ തീരങ്ങളില്‍..അനുരാഗലൊലനായ് തഴുകാം ഞാന്‍
അന്നെന്‍ ആത്മാവിന്‍ ഓങ്ങളില്‍.. നിര്‍വൃതിയായ് നീ നിറയുമല്ലൊ..
യാമങ്ങള്‍ പൊലും നിന്നിടും നിശ്ചലം ആ സുന്ദരാനന്ദ നിമിഷങ്ങളില്‍..ആ നിമിഷങ്ങളില്‍..

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.
വിറയാര്‍ന്ന ചൊടികളാല്‍,കൂംബിയ മിഴികളാല്‍,
അലിഞ്ഞൂ നീ,എന്‍ അനുരാഗത്തില്‍..
ഈ മഴയില്‍,കുളിര്‍ മഴയില്‍.

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.

No comments:

Post a Comment