അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Thursday, June 17, 2010

ഹൃദയത്തില്‍ നീ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയം..


എന്നിനി നീയെന്‍ കാതില്‍ ചൊല്ലും എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമെന്ന്...
എന്‍ മാറില്‍ തല ചായ്ച്ചു ഉറങ്ങീടുവാന്‍ എന്നും കൊതിച്ചിരുന്നെന്ന്..
ആ കണ്ണില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടില്ലേ പറയാത്ത പ്രണയം...
നിന്‍ മൊഴിയില്‍ തുളുമ്പുന്നു തീരാത്തനുരാഗം...
എന്തെ നീ എന്നോട് പയാത്തൂ....
നിനക്കെന്ന്നെ മാത്രം ഇഷ്ടമെന്ന്...

ഒരു ചുംബനം മാത്രം മനസ്സില്‍ ഞാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു,ഒരുനാള്‍ നീ ചൊല്ലുമ്പോള്‍ പകരം തരാന്‍..
കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍ കാലമിത്രയും നിനക്കായ്‌ ഓമലെ..
വിരഹാര്ദ്രമായി ഈ സന്ധ്യകളൊക്കെയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ളോരോര്‍മകളാല്‍...
അണയില്ലേ നീ എന്‍ ചാരേ... ചൊരിയില്ലേ നീ നിന്‍ പ്രണയം...

എനിക്കായ് മാത്രം കാത്തുവെച്ച പ്രണയം... ഹൃദയത്തില്‍ നീ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയം..

No comments:

Post a Comment