അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Thursday, June 17, 2010

ഇനിയെന്ന്...


ഇനിയെന്നു കാണും..നിന്‍ സ്വരമെന്നു കേള്‍ക്കും..
പറയാതെ പോകുന്ന കാറ്റേ..പരിഭവം തൂകുന്ന കാറ്റേ..

ഈ രാത്രിയില്‍‍.. ഈ മഴയില്‍ എങ്ങും നിന്‍ പുഞ്ചിരി മാത്രം
നിന്നോര്‍മയില്‍ അലിയും നേരം എങ്ങോ പോയ് മറഞ്ഞോ..
ഇനിയെന്നു കാണും..നിന്‍ സ്വരമെന്നു കേള്‍ക്കും..
പറയാതെ പോകുന്ന കാറ്റേ..പരിഭവം തൂകുന്ന കാറ്റേ..

ഇനിയെന്നു കാണും...

1 comment: