അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Friday, December 24, 2010

അരികില്‍ നീ വന്നാല്‍...

അരികില്‍ നീ വന്നാല്‍ അനുരാഗപൂമഴയായ് മനസ്സില്‍                  
മിഴിയില്‍ മിഴിനട്ടാല്‍ മഴവില്ലിന്‍ അഴകേഴും മനസ്സില്‍

നിന്‍ പ്രേമവല്ലരിയില്‍ മലരായ് വിരിയാം ഞാന്‍
നിന്‍ നേര്‍ത്ത മുരളികയില്‍ അലിയാതലിയാം ഞാന്‍
കാര്‍മുകിലില്‍ ഓടിയൊളിച്ചു മഴയായ് പെയ്തിറങ്ങാം
ഇനി നീയെന്‍ അരികില്‍ വരുമ്പോള്‍...

മഞ്ഞില്‍ ഞാനെന്‍ പ്രണയം നിറക്കാം
ശിശിരത്തില്‍ നിന്നെ കുളിരണിയിക്കാന്‍
സുര്യന് ഞാനെന്‍ പ്രണയം നല്‍കാം
പുലരിയില്‍ നിന്നെ വിളിച്ചുണര്‍ത്താന്‍
തിങ്കളില്‍ ഞാനെന്‍ പ്രണയം ചേര്‍ത്തുവെക്കാം
നിലാവായ് നിനക്ക് തുണയാവാന്‍

അരികില്‍ നീ വന്നാല്‍ അനുരാഗപൂമഴയായ് മനസ്സില്‍
മിഴിയില്‍ മിഴിനട്ടാല്‍ മഴവില്ലിന്‍ അഴകേഴും മനസ്സില്‍

No comments:

Post a Comment